Jeugd en gezin

Samen met ouders sterk in opvoeden, ondersteunen en verzorgen

Middin gelooft in de eigen kracht van mensen en wenst voor ieder kind een gezonde en goede toekomst. Onze ondersteuning is gebaseerd op vergroting en versterking van de vaardigheden van zowel jeugdige als ouders en het sociale netwerk. Samen met ketenpartners, mantelzorgers en vrijwilligers zorgen we ervoor dat kinderen en gezinnen weer zelf aan het roer kunnen gaan staan.

De begeleiders van Middin hebben speciale deskundigheid op het gebied van verstandelijke beperking (VG), lichte verstandelijke beperking (LVG), lichamelijke beperking (LG), autisme (ASS) en niet-aangeboren hersenletsel.

Heeft u vragen over onze dienstverlening voor Jeugd en gezin? Neemt u dan contact op met het CLIC, cliëntloket. Wij denken graag met u mee. Kijk hier voor een overzicht.

Diagnostiek en behandeling

Vragen over het denkvermogen, sociaal-emotioneel functioneren, motivatieproblemen, aanpassings- of gedragsproblemen van een kind? Of zijn er vermoedens van autisme en/of andere psychiatrische ziektebeelden bij ouder of kind? De behandelaren van Middin zijn gespecialiseerd in verstandelijke beperkingen en psychische stoornissen. Zij observeren, doen onderzoek en voeren diagnostiek uit. In een adviesgesprek lichten zij de resultaten toe en geven zij adviezen voor behandeling, ondersteuning en begeleiding van het kind in de dagelijkse praktijk.

De behandelaren van Middin geven ook behandeling aan het kind of de jeugdige; bijvoorbeeld bij trauma, angst, emotieregulatie problemen, faalangst, slaapproblemen, stemmingsproblemen of gedragsproblematiek. Binnen Middin wordt behandeld met geprotocolleerde behandelingen, waarbij maatwerk wordt ingezet om aan te sluiten bij de behandelvraag van het kind. Behandelaren van Middin zijn bovendien getraind in specifieke behandelmethodieken zoals systeemtherapie, EMDR of CGT; en hebben de beschikking over een spelkamer.

Opvoedondersteuning

Kwetsbare ouders

Het valt niet altijd mee om een gezin met één of meer kinderen draaiende te houden. Ouders hebben veel vragen, zoals: Hoe zorg ik dat m’n kind op tijd gaat slapen, hoe zorg ik dat het goed eet, hoe ga ik om met boze buien of hoe zorg ik voor een prettige sfeer in het gezin. Om hierbij te helpen biedt Middin op vrijwillige basis gezinsondersteuning. Middin ondersteunt ook ouders met een verstandelijke beperking, psychische stoornis of met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Deskundige medewerkers van de pedagogische ambulante ondersteuning beantwoorden alle vragen rond de opvoeding en ontwikkeling van het kind en zoeken samen met de ouders naar een oplossing. Ze staan ouders ook bij met praktische zaken zoals de verzorging van het kind of het voeren van gesprekken met school en instanties.

Lees meer...

Elk kind is anders en elke leeftijd vraagt weer wat anders van ouders. Samen met de ouders kijkt Middin naar de situatie en de mogelijkheden. Stap voor stap gaan we aan de slag zodat de ouders, met het sociaal netwerk weer controle krijgen over het gezin en het huishouden. Waar nodig helpt Middin om het sociaal netwerk rond het gezin te vergroten of versterken. Middin organiseert daarnaast bijeenkomsten waarbij ouders elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Met intensieve opvoedhulp aan gezinnen volgens de Houvastmethodiek kan uithuisplaatsing voorkomen worden en ondertoezichtstelling verkort. Middin kan ouders ook begeleiden bij administratie, financiën en participatie, bijvoorbeeld toeleiding naar werk of dagbesteding.

Ouders van kinderen met een beperking

Soms verloopt de ontwikkeling van een kind anders dan verwacht. Dat kan bij ouders tot zorgen en vragen leiden. Als een kind een beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een ontwikkelingsachterstand heeft, kunnen ouders vragen hebben over opvoedingskwesties. ‘Hoe ga ik om met mijn kind met een beperking? Wat is normaal gedrag en wat niet? Hoe sluit ik aan bij de mogelijkheden van mijn kind? Pedagogische begeleiders van gezinsondersteuning hebben de kennis om die vragen te beantwoorden. Zij gebruiken de methode die past bij de problematiek van het kind. Zo geven zij ouders de tools in handen om problemen bij de opvoeding aan te kunnen of op te kunnen lossen. Waar nodig blijft gezinsondersteuning helpen. Bij complexe problematiek kunnen begeleiders op gezette tijden thuis de zorg voor het kind overnemen totdat de ouders zelf weer de regie terug in handen hebben.

Ontwikkelen en leren

Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking (bijvoorbeeld het syndroom van Down) gaat de ontwikkeling langzamer of anders. Ouders constateren dat het kind achterblijft op het gebied van de grove of fijne motoriek, algemene ontwikkeling of met de spraak.

Early Intervention

Voor kinderen van nul tot vijf jaar biedt Middin ‘Early Intervention’. Samen met de ouders leert de begeleider het kind in kleine stapjes nieuwe vaardigheden aan om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Voorbeelden zijn omrollen, kruipen, lopen. Maar ook woordjes zeggen en communiceren met gebaren. De begeleiding kan thuis plaatsvinden, maar ook op het kinderdagverblijf of op de peuterspeelzaal van het kind. De ambulant begeleider kan pedagogisch medewerkers adviseren en betrekken bij ‘Early Intervention’ en afstemmen met andere betrokkenen zoals de logopedist en de fysiotherapeut. De begeleider geeft ouders de tools in handen om zelf met het kind verder te werken aan de ontwikkeling.

Lees meer...

Kinderdagcentrum

Voor kinderen met een beperking is reguliere kinderdagopvang of onderwijs niet altijd haalbaar. Kinderen tot 12 jaar die niet doorstromen, kunnen zich verder ontwikkelen bij de kinderdagcentra (KDC) van Middin. Hier leert het kind veel vaardigheden onder begeleiding van hartelijke en deskundige medewerkers. Persoonlijke aandacht en zorg zijn hierbij vanzelfsprekend.

In de pubertijd krijgen kinderen te maken met nieuwe ontwikkelingen, ander gedrag en het ontdekken van mogelijkheden. Om goed in te kunnen spelen op deze behoeften heeft Middin het Puber AC. Dit is een activiteitencentrum voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De begeleiders op het centrum herkennen ontwikkelingen, stimuleren gewenst gedrag en ontmoedigen ongewenst gedrag. Ze reiken hiervoor duidelijke kaders aan.

Naam Locatie Leeftijd
KDC Jip en Janneke Den Haag 0 – 7
KDC Moskousingel Den Haag 6 – 12
KDC De Witte Vogel Den Haag 0 – 5
Puber AC Den Haag 12 - 18

Ambulante begeleiding op school

Leren en ontwikkelen op school is belangrijk, maar soms is het moeilijk om mee te kunnen doen. Zowel op kinderdagverblijven als op scholen voor speciaal- of regulier (voortgezet) onderwijs komt het voor dat kinderen niet op eigen kracht kunnen aansluiten bij de regels en de omgeving.
Een kind met een beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een ontwikkelingsstoornis als ADHD of autisme kan bij het leren op school tegen verschillende moeilijkheden aanlopen. De ene leerling heeft bijvoorbeeld moeite met het leren in de groep of heeft ondersteuning nodig bij het verwerken van opdrachten. Een andere leerling heeft weer problemen met gedrag in de klas of bij een gymles of in de pauze. Ook kan het kind hulp nodig hebben bij lichamelijke problematiek of persoonlijke verzorging. Begeleiders van Middin kunnen naast het kind of op meer afstand in de klas aanwezig zijn. Lees hier onze flyer. Tevens kunnen zij zowel het kind, de leerkracht als de ouders ondersteunen om uitval te voorkomen. Of om terug te keren naar school als het kind al uitgevallen is.

Respijtzorg: logeren, opvang en deeltijd wonen

Om ouders van thuiswonende kinderen te ontlasten kan het kind bij een locatie van Middin korte of langere tijd logeren of opgevangen worden na school, op zaterdag of tijdens vakanties. Professionele begeleiders en behandelaars nemen de zorg even over.

Logeren of deeltijd wonen

De logeerlocaties van Middin bevinden zich in de regio en zijn vertrouwd. Het kind heeft er contacten met leeftijdsgenoten en kan deelnemen aan leuke spel- en sportactiviteiten. Door even van huis te zijn komt het kind ook los van de familie. Intussen doen de ouders weer nieuwe energie op om de intensieve zorg voor hun kind weer op zich te nemen. Een kind kan één tot drie etmalen per week bij Middin logeren. Dat kan één of meerdere keren per maand.
Ouders en kinderen die behoefte hebben aan meer ondersteuning, kunnen kiezen voor deeltijd wonen bij Middin. Het kind woont dan afwisselend thuis en twee tot vier dagen bij Middin. Ouders en professionals delen de zorg en opvoeding.

Naam Locatie Leeftijd
Sterrenkrooshof 3 Den Haag 0 – 18 jaar

Buitenschoolse opvang/vakantie-opvang

Op woensdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur en tijdens schoolvakanties zijn schoolgaande kinderen uit het speciaal- en tyltylonderwijs van harte welkom bij Middin buitenschoolse opvang (BSO). Terwijl ouders werken of om andere reden even ontlast willen worden van de dagelijkse zorg, kan het kind er zijn vrije tijd op een plezierige manier doorbrengen. Het kind kan er afwisselende activiteiten doen die passen bij zijn/haar mogelijkheden. Of het nu gaat om snoezelen, knutselen, gymmen of spelletjes doen. Het leert er sociale vaardigheden en doet er sociale contacten op. Professionele begeleiders helpen waar nodig.

Voor kinderen die gebaat zijn bij meer structuur, bijvoorbeeld kinderen met autisme, zijn er speciale structuurgroepen.

Zaterdagopvang

De Zaterdagopvang is een opvang voor kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het doel van de Zaterdagopvang is in de eerste plaats om ouders te ontlasten. Aan kinderen worden leuke activiteiten aangeboden, passend bij hun interesse en leeftijd. De activiteiten zijn gericht op ontspanning, na een inspannende week op het KDC of school. Er wordt niet aan specifieke leerdoelen gewerkt. Inpandig zijn er veel faciliteiten: zwembad, snoezel, gymzaal, blacklight en een grote tuin.

Wonen bij Middin

Soms zijn de behoeften van het kind of is de thuissituatie zodanig dat thuis wonen (tijdelijk) onmogelijk is. Deze kinderen en jong-volwassenen, of ze nu een lichamelijke, verstandelijke of lichte verstandelijke beperking hebben, kan Middin op diverse woonlocaties een warm, veilig thuis bieden. Samen met de ouders en het kind wordt er zorgvuldig gekeken naar wat er nodig is en wat optimaal is voor de ontwikkeling van het kind. Er zijn woonvoorzieningen voor verschillende leeftijdscategorieën en doelgroepen jeugd.

Lees meer...

Tijdens het verblijf in de woonvoorziening onderzoekt Middin samen met ouders en kind welke vragen er spelen binnen het gezin, gericht op wat nodig is zodat het kind weer thuis kan wonen of logeren. Een belangrijk onderdeel hierbij zijn de mogelijkheden van leden uit het sociale netwerk om bij te dragen aan het realiseren van de doelen en de uiteindelijke terugkeer van het kind naar huis. Als het huidige sociale netwerk niet toereikend is, zoeken we actief naar mogelijkheden om het netwerk uit te breiden.

Terugkeer naar het gezin is niet voor ieder kind mogelijk. Wanneer het kind volwassen wordt, zoeken we samen naar een nieuwe passende woonvorm of kijken we of zelfstandig wonen, al dan niet met ambulante ondersteuning, mogelijk is.

Naam Locatie Leeftijd
Sterrenkrooshof 4, 7 en 8 Den Haag 0 - 12
De Schakel Den Haag 12 - 23
Erasmuspark Den Haag 12 - 23
Binnenklingen 28 Den Haag 0 - 23
Binnenklingen 9 Den Haag 12 - 23
Binnenklingen 13 Den Haag 12 - 23
Binnenklingen 15 Den Haag 12 - 23
Zomers Hof Den Haag 12 - 23
Osloweg Den Haag 12 - 23
Boergoensestraat Rotterdam 0 - 23

Trainingshuizen

Voor jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar met een lichte verstandelijke beperking en/of autisme biedt Middin een woonvoorziening waar zij de eerste stappen naar zelfstandig wonen kunnen maken. Zij worden er getraind om structuur in hun leven aan te brengen en leren er gedurende vier à vijf jaar zoveel mogelijk (sociale) vaardigheden die zij nodig hebben om de vervolgstap te maken. Daarna zijn zij klaar voor zelfstandig wonen bij een trefpunt of groepswonen, al dan niet met begeleiding van Middin.

Lorna Winghuis     Zoetermeer   18 – 25 jaar
Erasmuspark         Den Haag     18 - 25 jaar

Bij de woonlocaties van Middin zijn ook mogelijkheden voor deeltijd wonen of logeren.

Stage en werk

Werken met begeleiding

Voor sommige jongeren is na de opleiding de stap naar betaald werk te groot. Voordat zij op zoek gaan naar een betaalde baan willen zij werkervaring opdoen. Middin biedt voor jongeren van 15 jaar en ouder werkplekken bij bedrijven en organisaties in de horeca, zorg, groenvoorziening en winkels. De leerling leert in groepsverband werkvaardigheden en tegelijk een vak. Een begeleider van Middin is altijd in de buurt. Middin maakt gebruik van ontwikkelkaarten uit de uitgebreide ontwikkelbibliotheek. Deze geven stap voor stap instructies om de diverse taken zelfstandig uit te kunnen voeren.

Middin voor werk

Middin voor Werk is een door het UWV-WERKbedrijf erkend re-integratiebedrijf en jobcoachorganisatie in de regio Zuid-Holland. Middin voor Werk ondersteunt mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van passend betaald werk. Onze ervaren jobcoaches zorgen voor een optimaal re-integratietraject en bieden persoonlijke ondersteuning aan werknemers met een (lichte) fysieke en/of verstandelijke beperking. Hierbij staan de individuele wensen en mogelijkheden van de klant centraal.

Specialistisch kortdurend verblijf