johan

Middin in de wijk

Middin biedt kwetsbare burgers begeleiding op maat. Thuis, op werk of op school. Zodat zij op eigen kracht kunnen meedoen. Zo veel mogelijk midden in de wijk, samen met mensen die zij belangrijk vinden en maatschappelijke partners. Middin richt zich daarbij met name op mensen met een beperking.

Midden in de wijk bieden we de volgende ondersteuning:

Onze aanpak

Op maat

Effectieve begeleiding betekent voor ons begeleiding op maat. Samen met de cliënt en/of zijn begeleider bekijken we welke ondersteuning nodig is om hem/haar zo snel en zo veel mogelijk op eigen kracht, op eigen benen te laten staan. Voor de een betekent dat een individueel traject 1-op-1 met een begeleider. Voor de ander in groepsverband een training volgen of andere activiteiten ondernemen. En voor weer een ander het vergroten van het netwerk en begeleiding op afstand. Onze professionals begrijpen en spreken de taal van de doelgroep. Dit brengt inzicht en vertrouwen teweeg bij de burger en zorgt ervoor dat wij het verschil kunnen maken.

Vroege signalering van de achterliggende problematiek

Middin professionals beschikken over jarenlang opgebouwde kennis en ervaring in het werken met kwetsbare burgers en mensen met een (lichte) beperking. Hierdoor herkennen we de achterliggende problematiek van mensen met een  beperking snel. En bieden we oplossingen, waarbij de oorzaak van de problematiek centraal staat. Zodat er een structurele, duurzame oplossing gevonden wordt en kans op herhaling aanzienlijk verkleind wordt.

Activeren en begeleiden van netwerk

In onze aanpak is het betrekken en activeren van het (informele) netwerk van de cliënt een speerpunt. Middin professionals kunnen cliënten helpen deze te identificeren en te activeren. En als het netwerk (erg) beperkt is, helpen wij het netwerk uit te breiden. Bovendien begeleidt en adviseert Middin de mensen om de cliënt heen in de omgang met de problematiek.

Levensbrede aanpak

Middin professionals benaderen het leven van de cliënt in het geheel. Werken, leren en/of een nuttige dagbesteding is daar een wezenlijk onderdeel van. Wij vinden dat iedereen deel uitmaakt van de samenleving, erbij hoort en in staat moet zijn om een nuttige bijdrage te leveren. 'Middin voor werk' is ons eigen, door UWV erkend, re-integratiebedrijf en jobcoachorganisatie, waarmee de juiste oplossing voor iedere persoon binnen handbereik is. Lees meer over Middin voor werk.

Samenwerken met (maatschappelijke) partners

Om signalen op te pikken, optimaal aanbod voor cliënt te bieden en dubbeling en
verkokering te voorkomen, zoeken we doorlopend mogelijkheden voor samenwerking op met andere (maatschappelijke) partners in de wijk. Denk dan aan de welzijnsorganisatie, andere zorginstellingen, de wijkagent, woningcorporatie, straathoekwerkers, maar zeker ook burgers en ondernemers in de wijk. Samen creëeren we een win-win situatie, waarvan uiteindelijk een ieder profiteert.  

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Middin levert bovenstaande zorg, na goedkeuring van de gemeente. Om deze zorg optimaal te leveren hebben wij afspraken gemaakt waar u op terug kunt vallen. Deze afspraken treft u in de bijlage aan.

LifeWise

Middin heeft samen met Cordaan een methodisch kader ontwikkeld voor de begeleiding van cliënten met een LVB met bijkomende complexe problematiek in de grote stad: LifeWise. LifeWise bestaat uit 4 pijlers en 16 handvatten, die begeleiders houvast bieden in de dagelijkse praktijk.

Begrijpen en spreken van de 'taal'

Onze professionals begrijpen en spreken de taal van de doelgroep. Dit brengt inzicht
en vertrouwen teweeg en zorgt ervoor dat wij het verschil kunnen
maken.

Lees ook onze brochure Middin in de wijk in het Nederlands, Turks of Arabisch.