johan

Gemeenten

Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een deel van de ondersteuning en begeleiding van hun 'kwetsbare burgers'. Zij staan voor de uitdaging de transitie naar 'zorg dichtbij' in goede banen te leiden: meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen aanbieders en houdbaar gefinancierde voorzieningen, zodat ook latere generaties er nog gebruik van kunnen maken.

Middin ziet zichzelf als belangrijke partner en adviseur van haar gemeenten in deze transitie. Wij streven ernaar samen tot oplossingen te komen die tegemoet komen aan de behoeften van kwetsbare burgers en tegelijkertijd rekening houden met de huidige financiële en sociaalmaatschappelijke situatie.  

Middin heeft jarenlange ervaring met kwetsbare burgers in de wijk. Dat zijn mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Maar ook burgers die al (lang) onder de vleugels van welzijn zijn en daar afhankelijk van lijken te blijven. En burgers die zorg mijden en/of niet opgepakt worden door andere zorgverleners, terwijl wel begeleiding nodig is, omdat ze overlast veroorzaken of in (ernstige) problemen komen.

Middin biedt begeleiding en zorg aan kwetsbare burgers

Dat doen we midden in de wijk, midden in de samenleving. Aan huis, in activiteitencentra en op woonlocaties

Wij werken in de provincie Zuid-Holland, in de regio's:

 • Delft,
 • Haaglanden,
 • Lansingerland,
 • Nieuwe Waterweg-Noord
 • Rijnmond,
 • Westland,
 • Zuid-Hollandse eilanden.

Middin in de wijk

Middin biedt kwetsbare burgers begeleiding en behandeling op maat. Thuis, op werk of op school. Zodat zij op eigen kracht kunnen meedoen. Zo veel mogelijk midden in de wijk, samen met mensen die zij belangrijk vinden en maatschappelijke partners. Middin richt zich daarbij met name op mensen met een beperking.

Lees meer over Middin in de wijk en de Wmo.

 

Een aanpak in de wijk

Niet iedereen kan de steeds sneller wordende samenleving bijbenen. Mensen met een lichte verstandelijke beperking bijvoorbeeld. Je herkent ze meestal niet op het eerste gezicht. Zijzelf zijn zich ook vaak niet bewust van hun beperking en zoeken om die reden geen of slechts fragmentarische ondersteuning. Mede daardoor blijven zij verstoken van goede begeleiding. Dit heeft gevolgen voor henzelf èn voor de omgeving. Middin biedt gespecialiseerde ondersteuning die deze groep effectief bereikt, zodat problemen en overlast duurzaam opgelost worden.

Een lichte verstandelijke beperking is niet automatisch oorzaak voor probleemgedrag. Wanneer echter ook sprake is van een lager sociaal aanpassingsvermogen, neemt de kans op maatschappelijke problemen toe. Hierbij valt te denken aan zaken als:

 • buurtoverlast
 • schulden
 • werkloosheid
 • criminaliteit

Deze groep mensen is vaak in beeld bij politie, GGD, schuldhulpverlening en justitie. En hoewel zij met deze instanties afspraken maken voor verbetering, worden deze afspraken zelden nageleefd. Oorzaak hiervan is dat de cliënt zichzelf overschat. En anderen hem of haar ook overschatten.

Doeltreffende methode

Middin heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van mensen met een beperking. Voor mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben wij doeltreffende begeleiding en behandeling ontwikkeld. Ons succes ligt in het simpele feit dat wij cliënten wél kunnen bereiken. Wij nemen de cliënt serieus en stemmen af op het juiste niveau. Betrouwbaar zijn speelt hierin een belangrijke rol. Bovendien weten we door onze ervaring wanneer cliënten overvraagd worden. Wij helpen hen die grens te bewaken. In feite vertalen wij de wereld voor de cliënt. En andersom. Vaak raken cliënten
zich pas in dit traject bewust van het feit dat ze een verstandelijke beperking hebben.

Aanpak Middin

Middin zet de ondersteuning van deze doelgroep laagdrempelig in, dus ook als er nog geen indicatie is. We worden geattendeerd op potentiële cliënten door gemeenten, GGD en andere hulpverleners. Ook zetten wij onze kennis in bij diverse lokale netwerken. Veelal beginnen we op nul en is het eerste doel om goed samen te werken. Langzaam maar zeker werken we aan het verminderen van de problemen die de cliënt heeft en aan de opbouw van het netwerk rondom de cliënt. Als dit is voltooid, bouwt Middin langzaam de ondersteuning weer af.

Dit is een van de voorbeelden van Middin's aanpak in de wijk. Meer weten? Kijk op voor informatie over Middin's activiteiten in de wijk bij Middin in de wijk